Regjistri i realizimit të prokurimeve

Realizimi i prokurimeve publike 12 mujori 2016

Realizimi prokurimeve publike 4 mujori i parë 2017