Postuar më: 06/06/2017

Njoftim

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 473, datë 01.06.2017

 për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të Administratës Shtetërore, gjatë proçesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017 si dhe në Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm znj.  Sonila Qato nr. 187, 188, datë 05.06. 2017 për “Ngritjen  e grupit të punës në zbatim të këtij  Vendimi,

ju vëmë në dispozicion adresën e E-mailit : info.atp@atp.gov.al

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.