Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2019 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Marrjen e masave administrative deri në përfundim të gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga infeksioni Covid-19

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT NË VLERË PËR PRONARËT E PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE

Konfirmimi dhe vijimi i masave administrative tëmarra deri në përfundim të gjëndjes së epidemisë të shkaktuar nga infeksioni Covid-19

Urdher nr. 38 , datë 12.05.2020 të Departamentit të Administrates Publike

NJ O F T I M Për shpërndarje fondi financiar dhe fondi fizik nga fondi i tokës në dispozicion të ATP-së

Publikim i vlerësimit të fondit pyjor dhe kullosor

NJ O F T I M P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR.355, DATË 29.04.2020

NJ O F T I M P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR.326, DATË 22.04.2020

NJ O F T I M Për shpërndarje fondi financiar dhe fondi fizik nga fondi i tokës në dispozicion të ATP-së