Vende Vakante

ATP njofton se referuar plotësimit të strukturës sipas Urdhërit të Kryeministrit nr.19 datë 01.03.2023, ka vende vakante për pozicionet si më poshtë :

Inspektor ( 1 Vend Vakant)
 
Pranë Sektorit të Përfaqësimit Ligjor
 
– Shkenca Juridike/Master profesional/ Shkencor
 
-Të ketë eksperiencë pune.
 
Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)
Pranë Sektorit te Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie BR,DI,FR,KO, KU, SH, dhe Tiranë
 

– Shkenca Juridike/ Master Shkencor/Profesional

–  Të ketë eksperiencë pune.

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)
 
Pranë Drejtorit të Përgjithshëm
 
– Te  zotërojë   një  diplome sipas   legjislacionit    te  arsimit   Shqiptar,   Bachelor, Shkenca shoqërore/sociale, Master profesional/ shkencor, etj.
 
– Të ketë eksperiencë pune
 
Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)
 
Pranë Sektorit të Kompensimi Financiar/Fizik dhe me Kërkesë të Veçantë DR,EL, FR,GJ,KO dhe Vlorë
 
-Te  zotërojë   një  diplome   te  nivelit   “Master   shkencor” apo  te  barasvlershme    me  to,  sipas   legjislacionit    te  arsimit   te  larte,   ne degët  urbanistike,   arkitekture,   inxhinieri,   specialist   për  vlerësim pasurish  te paluajtshme,   topograf;
 
-Te ketë eksperience pune.
 
Inspektor  ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)
Pranë Sektorit të Kompensimi Financiar/Fizik dhe me Kërkesë të Veçantë DR, EL, FR, GJ, KO dhe Vlorë.
 
– Shkenca Juridike/ Master Shkencor/Profesional
 
-Të ketë eksperiencë pune. 
 

Drejtor Kompensimi  (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Drejtorisë së Kompensimit.

– Shkenca Juridike/ Ekonomike/Master Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune. 

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Protokollit

– Bachelor, ne Shkenca Juridike/Ekonomike/ Shoqerore.

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Master i Shkencave

Pranë Sektorit te Kompensimit Financiar/Fizik dhe me Kerkese te Vecante DR, EL, FR, GJ, KO dhe Vlore

Specialist ( 1 Vend Vakant)(Plotësuar)

Pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

– Bachelor, në Shkenca Juridike/Ekonomike/ Shoqërore, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor ( 1 Vend Vakant)(Plotësuar)

Pranë Sektorit  të Kompensimi Financiar/Fizik dhe me Kërkesë të Veçantë DR,EL, FR,GJ,KO dhe Vlorë.

-Drejtesi Master Shkencor/Profesional

-Të ketë eksperiencë pune.

Përgjegjës Sektori  ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

-Bachelor/ Shkenca Juridike/Ekonomike/Shoqërore/ Master Shkencor/ Profesional

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Trajtimit te Kerkesave per Njohje Pronesie Qarku BR, DI, FR, KO, KU, SH dhe Tirane.

 Shkenca Juridike/Ekonomike/ Master Shkencor.

-Të ketë eksperiencë pune. 

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Protokollit.

 Bachelor, ne Shkenca Juridike/Ekonomike/ Shoqerore.

-Të ketë eksperiencë pune. 

Inspektor (1 Vend Vakant)(Plotësuar)

Pranë Sektorit të Trajtimit te Kerkesave per Njohje Pronesie Qarku BR, DI, FR, KO, KU, SH dhe Tiranë.

 Shkenca Juridike/ Inxhinierike/ Master Shkencor/Profesional

-Të ketë eksperiencë pune. 

Inspektor (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Asistencës Ligjore dhe Projekteve.

 Shkenca Inxhinjerike/Gjeodet/ Master Shkencor/Profesional

-Të ketë eksperiencë pune. 

Drejtor (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Drejtorisë së Menaxhimit Financiar dhe Prokurimeve.

– Shkenca Juridike/Ekonomike/ Master Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune. 

Inspektor (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Drejtorisë të Auditimit.

-Shkenca Juridike/Ekonomike/ Master Shkencor/Profesional

-Të ketë eksperiencë pune. 

Inspektor (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të WEB GIS.

-Shkenca Kompjuterike/ Master Shkencor/ Profesional 

-Të ketë eksperiencë pune. 

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Protokollit.

– Bachelor në Shkenca Juridike/Ekonomike/ Shoqërore 

-Të ketë eksperiencë pune. 

Përgjegjës Sektori (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Përfaqësimit Ligjor

– Drejtësi, Master i Shkencave

-Të ketë eksperiencë pune. 

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie Qarku DR, EL, GJ, LE, dhe Vlorë.

– Inxhineri, Master i Shkencave/ Profesional

-Të ketë eksperiencë pune. 

Specialist ( 1 Vend Vekant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Prokurimeve

– Shkenca Juridike/Ekonomike/Master Profesional/Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Përgjegjës ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit Web Gis dhe Asistenca Online

– Shkenca Inxhinierike/Kompjuterike, Master Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Specialist Ekonomist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Prokurimeve

– Shkenca Ekonomike; Master Profesional/Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor Jurist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronesie , Qarku BR, DI, KU, LE, SHK dhe Tiranë

– Shkenca Ekonomike/ Juridike/Master Profesional/Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Inxhinier Gjeodet/Topograf/Arkitekt, Master I Shkencave/Profesional ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Kompensimit Financiar/Fizik dhe me Kërkesë të Veçantë, Qarku DR,EL, FR,GJ,KO dhe Vlorë.

– Shkenca Inxhinierike; Master Profesional/Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor Ekonomist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Kompensimit Financiar/Fizik dhe me Kërkesë të Veçantë, Qarku BR, DI, KU, LE, SHK dhe Tiranë

-Shkenca Ekonomike/Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie Qarku DR, EL,GJR, LE, VLORE.

– Shkenca Juridike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Përfaqësimit Ligjor

– Shkenca Juridike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Specialist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

– Shkenca Juridike/Ekonomike/Shoqërore/Master profesional

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Përfaqësimit Ligjor

– Shkenca Juridike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie Qarku Br,DI,FI,Ko, KU, SHK dhe TR.

– Shkenca Inxhinierike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor  ( 2 Vende Vakante) (Plotësuar)

-Shkenca Juridike/Ekonomike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë ( Bachelor, Master Profesional/Shkencor)

-Shkenca Sociale, Shoqërore, Inxhinierike, Ekonomike, Juridike

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Shkenca Juridike, Ekonomike (Master Profesional/Shkencor)

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor Jurist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë ( Bachelor, Master Profesional/Shkencor)

-Shkenca Sociale, Shoqërore

-Të ketë eksperiencë pune

Drejtor Kompensimi (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë (Master Shkencor)

-Shkenca Juridike, Ekonomike, Inxhinierike

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Përgjegjës Sektori (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë (Master Shkencor)

-Shkenca Juridike, Ekonomike, Inxhinjerike

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Protokollit (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Specialist

-Arsimi i lartë (Master Profesional/Shkencor)

-Të ketë eksperiencë pune

Shofer (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Të ketë eksperiencë pune

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Shkenca Ekonomike

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor (2 Vende Vakante) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë (Master Profesional/Shkencor)

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Buxhetit të Financës dhe Fondeve Speciale të Kompesimit (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Specialist

-Master në Shkenca Ekonomike

-Të ketë eksperiencë pune të paktën 3 vjet

Inspektor Topograf (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Master Profesional/Shkencor në degët urbanistikë, arkitekturë, inxhinieri, specialist për vlerësim të pasurive të paluajtshme, topograf

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse (2 Vende) (Plotësuar)

-Specialist

-Arsimi i lartë ( Bachelor, Master Profesional/Shkencor)

-Shkenca Sociale, Shoqërore

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Arkivës (1 Vend) (Plotësuar)

-Specialist

-Arsimi i Larte ( Bachelor, Master Profesional/Shoqëror)

-Shkenca Shoqërore

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Verifikimit Fizik të Pronës për Kompesim (Plotësuar)

– Inspektor Jurist

-Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Prokurimeve (Plotësuar)

– Specialist Ekonomist

-Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Të interesuarit janë te lutur të aplikojnë në adresën e emailit : info.atp@atp.gov.al

Ose pranë zyrave tona: Agjencia e Trajtimit të Pronave Rruga Muhamet Gjollesha Nr.54 pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimi