Programi Transparences

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

  • Funksionet dhe detyrat
  • CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit të AP, përshkrim të    procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre
  • Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime
  • Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP ( Përfshirë adresën    postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave - Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)

Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
Planet strategjike të punës
Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)
Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP
Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
Procedura e ankimimit
Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet

Koordinatori: Ina Braho
E-mail: info.atp@atp.gov.al
Tel: 00355 4 256 831
Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha Nr.54, Tiranë
Orari: E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 E Premte 08:00 - 14:00
Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

Njoftime të ndryshme
Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil
Raporte
Publikime
Statistika
Projekte
Bashkëpunime etj.
Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.