Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes për vitin 2023

Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes për vitin 2024