Publikime

Harta e Vlerës

Njoftime

Regjistri i dosjeve në shqyrtim

Objektet e fondit fizik

Kompensim – ALUIZNI

Kompensimi i Pronës

Raport Monitorimi i Planit të Integritetit 2023