Kategoria: Ligje

Ligj 146/2016

Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik  Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS

Read More »

Ligj 60/2016

PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE  Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U

Read More »

Ligj 119/2014

PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT  Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V

Read More »

Ligj nr 55/2012

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9235, DATË 29.7.2004 “PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONËS”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 78 dhe

Read More »