Postuar më: 08/05/2017

Ligj 119/2014

PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

 Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,

K U V E N D I
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
V E N D O S I:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Objekti dhe qëllimi
1. Ky ligj rregullon të drejtën e njohjes me informacionin që prodhohet ose mbahet nga
autoritetet publike.
2. Rregullat e parashikuara në këtë ligj kanë për qëllim garantimin e njohjes së publikut
me informacion, në kuadër të ushtrimit të të drejtave dhe lirive të individit në praktikë, si dhe
të formimit të pikëpamjeve për gjendjen e shtetit e të shoqërisë.
3. Ky ligj ka për qëllim edhe nxitjen e integritetit, të transparencës e të përgjegjshmërisë
së autoriteteve publike.
Neni 2
Përkufizime
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1. “Autoritet publik”:
a) është çdo organ administrativ i parashikuar në legjislacionin në fuqi për procedurat
administrative, organet ligjvënëse, gjyqësore dhe ato të prokurorisë së çdo niveli, organet e
njësive të qeverisjes vendore të çdo niveli, organet shtetërore dhe entet publike, të krijuara me
Kushtetutë ose me ligj;
b) janë shoqëritë tregtare ku:
i) shteti zotëron shumicën e aksioneve;
ii) ushtrohen funksione publike, sipas parashikimit të shkronjës “c” të kësaj pike;
c) çdo person fizik ose juridik, të cilit i është dhënë me ligj, akt nënligjor ose çdo lloj
forme tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, e drejta e ushtrimit të funksioneve
publike.
2. “Informacion publik” është çdo e dhënë e regjistruar në çfarëdo lloj forme dhe formati,
gjatë ushtrimit të funksionit publik, pavarësisht nëse është përpiluar ose jo nga autoriteti
publik.
3. “Person” është çdo person fizik ose juridik, vendas ose i huaj, si dhe personat pa
shtetësi.
4. “Të dhëna personale” ka të njëjtin kuptim me atë të dhënë në ligjin për mbrojtjen e të
dhënave personale, të ndryshuar.
5. “Programe transparence” është tërësia e informacionit dhe mënyrat e bërjes publike të
tij nga autoriteti publik, sipas përcaktimeve të neneve 4 dhe 7 të këtij ligji.
6. “Koordinator për të drejtën e informimit” është nëpunësi civil i përcaktuar në nenin 10
të këtij ligji.
KREU II
E DREJTA E INFORMIMIT DHE TRANSPARENCA
Neni 3
E drejta e informimit
1. Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të
shpjegojë motivet.
2. Autoriteti publik është i detyruar të informojë kërkuesin nëse ka ose jo në zotërim
informacionin e kërkuar.
3. Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit
origjinal ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë
në përmbajtjen e dokumentit.
4. Informacioni publik që i është dhënë një personi, nuk mund t’i refuzohet asnjë personi
tjetër që e kërkon atë, me përjashtim të rastit kur informacioni përmban të dhëna personale të
subjektit, në përputhje me nenin 17 të këtij ligji.
Neni 4
Përgatitja dhe miratimi i programeve të transparencës
1. Autoriteti publik, jo më vonë se 6 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji ose nga krijimi i
tij, vë në zbatim një program institucional të transparencës, ku përcaktohen kategoritë e
informacionit që bëhet publik pa kërkesë dhe mënyra e bërjes publike të këtij informacioni.
2. Në përgatitjen e projektprogramit të transparencës, autoriteti publik mban parasysh
interesin më të mirë të publikut dhe sidomos:
a) garantimin e njohjes maksimale me informacionin publik;
b) vënien në dispozicion pa kërkesë të sa më shumë informacioneve, në mënyrë që të
pakësohet nevoja për kërkesa individuale për informacion;
c) modelet e miratuara për kategorinë e autoritetit publik nga Komisioneri për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, sipas nenit 6 të këtij ligji.
2
Neni 5
Rishikimi i programit të transparencës
1. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës
është bërë miratimi i tij.
2. Afatet për rishikimin e programit të transparencës mund të ndryshojnë në varësi të
natyrës së çdo autoriteti publik, por, në asnjë rast, nuk mund të jenë më të gjata se 5 vjet.
Neni 6
Programet model të transparencës
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale miraton
dhe shpërndan modele të programeve të transparencës për kategori të ndryshme të
autoriteteve publike, në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave
personale, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
Neni 7
Kategoritë e informacionit që bëhet publik pa kërkesë
1. Në përputhje me programin e transparencës së miratuar për çdo autoritet publik, këto të
fundit përgatitin paraprakisht, në formate lehtësisht të kuptueshme dhe të aksesueshme, si dhe
vënë në dispozicion të publikut në faqen e tyre në internet kategoritë e mëposhtme të
informacionit:
a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik;
b) tekstet e plota:
i) të konventave që janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë;
ii) të ligjeve;
iii) të akteve nënligjore;
iv) të kodeve të sjelljes;
v) të çdo dokumenti politikash;
vi) të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të
autoritetit publik dhe që prek publikun e gjerë;
c) informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat
e ankimit të vendimit përkatës;
ç) të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
d) të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin
për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një
përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë
të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
dh) mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë
planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të
tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
3
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e
shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
ë) informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të
koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643,
datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe
partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika
të ndryshme;
f) informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për
cilësinë e shërbimit;
g) çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me
veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik;
gj) çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e interesuar mund të
paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të
politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;
h) një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që
bëhet publik pa kërkesë;
i) regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji;
j) një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna
nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato;
k) informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh;
l) çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik.
2. Autoriteti publik, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij
në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të
transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të
informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë.
3. Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të
individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta bëhen publike me anë të afishimit apo
postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga autoritetet
publike.
Neni 8
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
1. Autoriteti publik krijon, mban dhe bën publik një regjistër të posaçëm, ku pasqyrohen
të gjitha kërkesat për informim dhe informacionet e dhëna në përgjigje të tyre. Ky regjistër
përditësohet çdo 3 muaj dhe publikohet në faqen e internetit të autoritetit publik, si dhe në
mjediset e pritjes së publikut në zyrat e autoritetit publik. Identiteti i kërkuesve të
informacionit nuk pasqyrohet në regjistër.
2. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale vendos
standarde për formatin dhe përmbajtjen e regjistrit.
4
Neni 9
Informacioni i dhënë më parë
1. Autoriteti publik bën të mundur që informacioni, i cili i është dhënë të paktën një herë
një kërkuesi, të bëhet i disponueshëm në mënyrën më praktike të mundshme për të gjithë
personat e tjerë që mund ta kërkojnë në të ardhmen.
2. Kërkesat për informim për informacione të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe
Përgjigjeve plotësohen jo më vonë se 3 ditë pune nga momenti i paraqitjes së kërkesës.
Neni 10
Kompetencat e koordinatorit për të drejtën e informimit
1. Për zbatimin e këtij ligji, me qëllim bashkërendimin e punës për garantimin e së drejtës
së informimit, autoriteti publik cakton një prej nëpunësve si koordinator për të drejtën e
informimit.
2. Koordinatori për të drejtën e informimit ushtron kompetencat e mëposhtme:
a) i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij
ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;
b) krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda
afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;
c) bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe
sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj;
ç) regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;
d) dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të
parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e
zotëron informacionin e kërkuar;
dh) verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të
pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;
e) kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me
kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.
KREU III
NJOHJA ME INFORMACIONIN PUBLIK
Neni 11
Kërkesa për informim
1. Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë
elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij. Në çdo rast,
kërkesa regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve, të parashikuar në nenin 8 të
këtij ligji.
2. Në çdo rast, kërkesa për informim regjistrohet dhe për të caktohet një numër rendor.
Numri rendor, së bashku me të dhënat e kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit,
i jepen kërkuesit që ka bërë kërkesën për informim.
5
3. Kërkesat për informim regjistrohen sipas radhës së paraqitjes dhe trajtohen pa dallime
mes tyre.
4. Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
a) emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
b) adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
c) përshkrimin e informacionit që kërkohet;
ç) formatin në të cilin preferohet informacioni;
d) çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit
të kërkuar.
5. Në qoftë se kërkesa për informim nuk e përcakton formatin në të cilin kërkohet
informacioni, ai jepet në mënyrën më të efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin
publik.
Neni 12
Saktësimi dhe trajtimi i kërkesës për informim
1. Në rastet kur autoriteti publik, të cilit i drejtohet kërkesa për informim, është i paqartë
në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e kërkesës, ai kontakton menjëherë, por gjithnjë jo më
vonë se 48 orë nga data e paraqitjes së kërkesës, me kërkuesin për të bërë sqarimet e
nevojshme. Në çdo rast, autoriteti publik ndihmon kërkuesin në saktësimin e kërkesës.
2. Në qoftë se pas shqyrtimit të kërkesës autoriteti publik konstaton se nuk e zotëron
informacionin e kërkuar, ai, jo më vonë se 10 ditë kalendarike nga data e dorëzimit të
kërkesës, ia dërgon atë autoritetit kompetent, duke e vënë në dijeni edhe kërkuesin. Arsyeja e
vetme që justifikon dërgimin e kërkesës një autoriteti tjetër është mungesa e informacionit të
kërkuar.
3. Autoriteti publik, të cilit i është drejtuar kërkesa për informim, njofton kërkuesin se
kërkesa e tij i është dërguar një autoriteti tjetër, si dhe e informon atë për kontaktet e
autoritetit ku është dërguar kërkesa.
Neni 13
Kostoja e shërbimit
1. Shërbimet e administratës publike janë pa pagesë. Dhënia e informacionit mund të
bëhet kundrejt një tarife, të përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga autoriteti publik në
faqen e tij të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut. Tarifa është kostoja e riprodhimit
të informacionit të kërkuar dhe, kur është rasti, e dërgimit të tij. Informacioni i kërkuar në
rrugë elektronike jepet falas.
2. Kostoja e riprodhimit nuk mund të jetë më e lartë se kostoja reale e materialit, mbi të
cilin riprodhohet informacioni. Kostoja e dërgimit nuk mund të jetë më e lartë se kostoja
mesatare e të njëjtit shërbim në treg.
3. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
shqyrton periodikisht, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, tarifat e bëra publike nga
autoritetet publike dhe, sipas rastit, urdhëron ndryshimin e tyre.
4. Qytetarët e regjistruar rregullisht në skemat e ndihmës shoqërore, si dhe subjektet
përfituese, sipas ligjit nr. 10 039, datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”, të ndryshuar, e
përfitojnë informacionin falas deri në një numër të caktuar faqesh për çdo kërkesë ose në
vlerën ekuivalente kur informacioni jepet në një format tjetër.
6
5. Ministri i Drejtësisë dhe Ministri i Financave me udhëzim të përbashkët përcaktojnë
numrin e faqeve, për të cilat informacioni përfitohet falas, sipas pikës 4, të këtij neni, si dhe
rastet e përjashtimit nga pagesa e tarifës.
Neni 14
Mënyrat e dhënies së informacionit
1. Të gjitha kërkesat për informacion trajtohen, si rregull, nëpërmjet konsultimit pa pagesë
të informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al
apo, kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.
2. Kërkesat, që lidhen me dokumente të shkruara, trajtohen duke vënë në dispozicion të
kërkuesit:
a) një kopje të plotë, në format të njëjtë me atë të përdorur nga autoriteti publik, përveç
rasteve të veçanta;
b) një kopje të plotë të informacionit nëpërmjet postës elektronike, kur informacioni
gjendet në një formë të tillë ose mund të konvertohet.
3. Lidhur me kërkesat që lidhen me forma të tjera, informacioni jepet në mënyrën më të
efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.
4. Në çdo rast, vendimi i refuzimit për formën e kërkuar jepet me shkrim dhe i arsyetuar.
Neni 15
Afati për marrjen e informacionit
1. Autoriteti publik trajton kërkesën për informim, duke parashtruar informacionin e
kërkuar sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit
të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe.
2. Kur autoriteti publik që merr kërkesën për informim ia dërgon atë një autoriteti tjetër, ai
kthen përgjigje jo më vonë se 15 ditë pune nga dita e mbërritjes së kërkesës në autoritetin e
parë.
3. Afati i parashikuar në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, mund të zgjatet me jo më shumë se 5
ditë pune për një nga shkaqet e mëposhtme:
a) nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të shumta e voluminoze;
b) nevoja për t’i shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të ndara nga zyra
qendrore e autoritetit;
c) nevoja për t’u konsultuar me autoritete të tjera publike përpara marrjes së një vendimi
për plotësimin ose jo të kërkesës.
Vendimi për zgjatjen e afatit i njoftohet menjëherë kërkuesit.
4. Në çdo rast, mostrajtimi i kërkesës për informim brenda afateve të sipërpërmendura do
të konsiderohet refuzim.
5. Dispozitat e këtij neni zbatohen edhe për njohjen me informacionin arkivor të çdo lloji.
Neni 16
Njoftime paraprake për kërkuesin
1. Në qoftë se autoriteti konstaton se trajtimi i një kërkese për informim ka kosto të lartë
ose se trajtimi i saj kërkon më shumë kohë se afati i parashikuar në pikën 1, të nenit 14, të
7
këtij ligji, autoriteti publik njofton menjëherë për këtë kërkuesin dhe i propozon mundësinë e
ndryshimit të kërkesës së tij.
2. Kur informacioni kërkohet në format elektronik dhe ai gjendet në internet, autoriteti
publik i tregon menjëherë kërkuesit adresën e saktë të faqes se ku mund të gjendet
informacioni. Kur informacioni nuk kërkohet në format elektronik, autoriteti publik nuk
mund t’i përgjigjet kërkesës, duke i treguar kërkuesit adresën e saktë të faqes ku informacioni
gjendet në formë elektronike.
3. Pas marrjes së kërkesës për informim, autoriteti publik llogarit shumën që duhet paguar
për riprodhimin dhe, sipas rastit, për dërgimin e informacionit dhe njofton menjëherë
kërkuesin. Rregullat për mënyrën e kryerjes së pagesës përcaktohen me udhëzim të
përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave.
KREU IV
KUFIZIMI I SË DREJTËS PËR INFORMIM
Neni 17
Kufizime
1. E drejta e informimit mund të kufizohet në rast se është e domosdoshme, proporcionale
dhe nëse dhënia e informacionit dëmton interesat e mëposhtëm:
a) të drejtën për një jetë private;
b) sekretin tregtar;
c) të drejtën e autorit;
ç) patentat.
Kufizimi i së drejtës së informimit, për shkak të interesave të parashikuar në shkronjat
“a”, “b”, “c” dhe “ç”, të kësaj pike, nuk zbatohet kur titullari i këtyre të drejtave ka dhënë
vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës ose kur në momentin e dhënies së
informacionit ai është konsideruar autoritet publik në bazë të parashikimeve të këtij ligji.
Pavarësisht nga sa parashikohet në këtë pikë, informacioni i kërkuar nuk refuzohet në rast se
ekziston një interes publik më i lartë për dhënien e tij.
2. E drejta e informimit kufizohet në rast se është e domosdoshme, proporcionale dhe
nëse dhënia e informacionit shkakton një dëm të qartë dhe të rëndë ndaj interesave të
mëposhtëm:
a) sigurinë kombëtare, sipas përkufizimit të bërë nga legjislacioni për informacionin e
klasifikuar;
b) parandalimin, hetimin dhe ndjekjen e veprave penale;
c) mbarëvajtjen e hetimit administrativ në kuadër të një procedimi disiplinor;
ç) mbarëvajtjen e procedurave të inspektimit dhe auditimit të autoriteteve publike;
d) formulimin e politikave monetare dhe fiskale të shtetit;
dh) barazinë e palëve në një proces gjyqësor dhe mbarëvajtjen e procesit gjyqësor;
e) këshillimin dhe diskutimin paraprak brenda ose midis autoriteteve publike për
zhvillimin e politikave publike;
ë) mbarëvajtjen e marrëdhënieve ndërkombëtare ose ndërqeveritare.
Pavarësisht nga sa parashikohet në paragrafin e parë, të pikës 2, të këtij neni, informacioni
i kërkuar nuk refuzohet në rast se ekziston një interes publik më i lartë për dhënien e tij.
Kufizimi mbi të drejtën e informimit, për shkak të interesit të parashikuar në pikën 2,
shkronjat “c” dhe “ç”, të këtij neni, nuk zbatohet kur hetimi administrativ, në kuadër të një
8
procedimi disiplinor, dhe procedurat e inspektimit e të auditimit të autoriteteve publike kanë
përfunduar.
Kufizimi mbi të drejtën e informimit, për shkak të interesit të parashikuar në pikën 2,
shkronjat “d” dhe “dh”, të këtij neni, nuk zbatohet kur të dhënat përkatëse janë fakte, analiza
të fakteve, të dhëna teknike ose të dhëna statistikore.
Kufizimi mbi të drejtën e informimit, për shkak të interesit të parashikuar në pikën 2,
shkronja “e”, të këtij neni, nuk zbatohet pasi politikat janë bërë publike.
3. E drejta e informimit kufizohet, nëse është e domosdoshme, proporcionale dhe në qoftë
se përhapja e informacionit do të shkelte sekretin profesional të garantuar nga ligji.
4. E drejta e informimit kufizohet edhe kur, pavarësisht nga ndihma e dhënë nga autoriteti
publik, kërkesa mbetet e paqartë dhe bëhet i pamundur identifikimi i informacionit të
kërkuar.
5. E drejta e informimit nuk refuzohet automatikisht kur informacioni i kërkuar gjendet në
dokumente të klasifikuara “sekret shtetëror”. Në këtë rast, autoriteti publik, të cilit i është
dërguar kërkesa për informim, fillon menjëherë procedurën e rishikimit të klasifikimit pranë
autoritetit publik që ka urdhëruar klasifikimin, sipas ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për
informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndryshuar. Autoriteti publik njofton
menjëherë kërkuesin për fillimin e procedurës për rishikimin e klasifikimit, sipas ligjit, dhe
vendos shtyrjen e afatit për dhënien e informacionit brenda 30 ditëve pune. Në çdo rast,
vendimi për trajtimin ose jo të kërkesës për informim merret dhe arsyetohet në bazë të
kritereve të këtij neni.
6. Nëse kufizimi prek vetëm një pjesë të informacionit të kërkuar, pjesa tjetër nuk i
refuzohet kërkuesit. Autoriteti publik tregon qartë pjesët e dokumentacionit përkatës që janë
refuzuar, si dhe në bazë të cilës pikë të këtij neni është bërë ky refuzim.
7. Dispozitat e këtij neni zbatohen edhe për njohjen me informacionin arkivor të çdo lloji,
pavarësisht nga parashikimet e ligjit për arkivat.
KREU V
SHKELJET DHE SANKSIONET ADMINISTRATIVE
Neni 18
Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet
1. Mosrespektimi i dispozitave të këtij ligji passjell përgjegjësi administrative, sipas
rasteve të parashikuara në pikën 2 të këtij neni.
2. Veprimet dhe mosveprimet, në përputhje me këtë ligj dhe për aq sa nuk përbëjnë vepër
penale, konsiderohen kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë si më poshtë:
a) refuzimi i dhënies së informacionit, në kundërshtim me parashikimet e këtij ligji,
dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;
b) mosvënia në zbatim e programit institucional të transparencës, brenda afatit të
parashikuar në pikën 1, të nenit 4, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;
c) mosrishikimi i programit institucional të transparencës, brenda afatit të parashikuar në
pikën 1, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;
ç) mosndjekja e procedurave për rishikimin e programit institucional të transparencës,
sipas parashikimit të pikës 2, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;
d) moskrijimi, mosmbajtja, mospublikimi apo mospërditësimi i Regjistrit të Kërkesave
dhe Përgjigjeve, brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji, dënohet me
50 000 deri në 100 000 lekë;
9
dh) mosplotësimi i kërkesave për informacione, të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave
dhe Përgjigjeve, brenda afatit dhe sipas mënyrës së parashikuar në nenin 9, të këtij ligji,
dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;
e) mosregjistrimi i kërkesës për informim, moscaktimi i një numri rendor për të dhe
mosdhënia e të dhënave të kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, sipas
parashikimeve të pikës 2, të nenit 11, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;
ë) mosdërgimi i kërkesës për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afatit të
parashikuar në pikën 2, të nenit 12, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;
f) dërgimi i kërkesës për informim tek një autoritet tjetër publik kur autoriteti që ka marrë
kërkesën e ka informacionin e kërkuar, në kundërshtim me kërkesën e pikës 2, të nenit 12, të
këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;
g) mosnjoftimi i kërkuesit se kërkesa e tij i është dërguar një autoriteti tjetër dhe kontaktet
e nevojshme i janë dërguar autoritetit tjetër, në kundërshtim me parashikimet e pikës 3, të
nenit 12, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;
gj) mospërcaktimi paraprakisht i një tarife, mospublikimi, ose caktimi i tarifave abuzive
për riprodhimin dhe dërgimin e informacionit, në kundërshtim me kërkesat e nenit 13, pikat 1
dhe 2, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;
h) mosrespektimi i kërkesave të pikës 4, të nenit 13, të këtij ligji, për dhënien falas të
informacionit, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;
i) refuzimi i paarsyetuar i preferencës së kërkuesit për mënyrën e dhënies së
informacionit, në kundërshtim me parashikimet e pikës 4, të nenit 14, të këtij ligji, dënohet
me 25 000 deri në 50 000 lekë;
j) mosnjoftimi i kërkuesit për vendimin për zgjatjen e afatit për plotësimin e kërkesës për
informim, sipas parashikimeve të pikës 3, të nenit 15, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri
në 300 000 lekë;
k) moskryerja e njoftimeve paraprake, sipas parashikimeve të nenit 16, të këtij ligji,
dënohet me 25 000 deri në 50 000 lekë;
l) dëmtimi ose shkatërrimi i dokumenteve zyrtare, me qëllim shmangien e së drejtës për
informim, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;
ll) moszbardhja e dokumenteve zyrtare, në kundërshtim me rregullat në fuqi, me qëllim
pengimin e ushtrimit të së drejtës për informim, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë.
3. Procedurat e konstatimit, shqyrtimit, ankimit dhe ekzekutimit të kundërvajtjeve
administrative janë ato të parashikuara në ligjin për kundërvajtjet administrative.
Neni 19
Përgjegjësia administrative
1. Titullari i autoritetit publik mban përgjegjësi ligjore – administrative për shkeljet
administrative të parashikuara në shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “h”, të pikës 2, të nenit 18, të
këtij ligji.
2. Në përputhje me parashikimet përkatëse të legjislacionit në fuqi që rregullon
procedurën administrative, titullari i autoritetit publik e delegon kompetencën e tij për
ushtrimin e funksioneve të parashikuara në pikën 1, të nenit 4, pikat 1 dhe 2, të nenit 5, pikat
1 dhe 2, të nenit 13, te nëpunësi më i lartë civil i autoritetit publik, sipas klasifikimit të ligjit
nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”. Në këtë rast, nëpunësi më i lartë civil mban përgjegjësi
ligjore për shkeljet administrative të parashikuara në shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “gj”, të pikës
2, të nenit 18, të këtij ligji.
10
3. Koordinatori për të drejtën e informimit ka përgjegjësi administrative, sipas
parashikimeve të këtij ligji, për kundërvajtjet administrative të parashikuara në shkronjat “a”,
“d”, “dh”, “e”, “ë”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” dhe “k”, të pikës 2, të nenit 18, të këtij ligji.
4. Çdo nëpunës i autoritetit publik ka përgjegjësi administrative për shkeljet
administrative të parashikuara në shkronjat “l” dhe “ll”, të pikës 2, të nenit 18, të këtij ligji.
Neni 20
Marrëdhëniet me Kuvendin
1. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
raporton në Kuvend ose në komisionet parlamentare të paktën një herë në vit ose sa herë që
kërkohet prej tyre. Gjithashtu, ai mund t’i kërkojë Kuvendit të dëgjohet për çështje që i çmon
të rëndësishme. Raporti përmban të dhëna dhe shpjegime për zbatimin e së drejtës për
informim në Republikën e Shqipërisë, si dhe programet e transparencës.
2. Nuk lejohet njoftimi për çështje konkrete, me përjashtim të çështjeve të kërkuara me
vendim të Kuvendit.
3. Gjatë përpilimit të raportit, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të
Dhënave Personale mbledh të dhëna nga autoritetet publike dhe nga organizatat
jofitimprurëse që kanë për mision mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, duke
evidentuar komunikimet përkatëse.
Neni 21
Mënyra e shlyerjes së masës së dënimit me gjobë
1. Masa e dënimit, e përcaktuar me gjobë, shlyhet me këste mujore.
2. Këstet mujore caktohen në një masë të tillë që nëpunësit dhe familjes së tij t’i
garantohet jetesa, të paktën në nivelin e pagës minimale, të caktuar me vendimin e Këshillit
të Ministrave.
3. Për shkelje të parashikuara në shkronjat “l” dhe “ll”, të pikës 2, të nenit 18, të këtij ligji,
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mund të
propozojë marrjen e masave disiplinore ndaj personave përgjegjës.
Neni 22
Ankimi i sanksioneve administrative
Personi ndaj të cilit është vendosur sanksioni administrativ, brenda 30 ditëve kalendarike
nga data e marrjes së njoftimit, mund të bëjë ankim në gjykatë, në përputhje me ligjin nr. 10
279, datë 20.5.2010, “Për kundërvajtjet administrative”.
Neni 23
Arkëtimi i shumave të detyrimeve
1. Vendimi i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale për vendosjen e gjobës i komunikohet titullarit të autoritetit publik dhe zyrës së
financës.
11
2. Gjobat ekzekutohen nga zyra e financës së autoritetit publik, për të cilin punon
kundërvajtësi, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të tyre. Me kalimin e këtij afati, vendimi i
dhënë shndërrohet në titull ekzekutiv dhe ekzekutohet në mënyrë të detyrueshme nga zyra e
përmbarimit me kërkesë të komisionerit.
3. Gjobat arkëtohen në Buxhetin e Shtetit.
KREU VI
KOMPETENCAT DHE PROCEDURAT
PËR SHQYRTIMIN E ANKESAVE
Neni 24
Procedurat për shqyrtimin e ankesave
1. Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj, ka të drejtë
të ankohet në rrugë administrative pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe
Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave
Administrative.
2. Ankimi administrativ pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e
të Dhënave Personale bëhet brenda 30 ditëve pune nga dita kur:
a) ankuesi ka marrë njoftim për refuzimin e informacionit;
b) ka kaluar afati i parashikuar në këtë ligj për dhënien e informacionit.
3. Me marrjen e ankesës, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të
Dhënave Personale ia kalon atë strukturës që merret me të drejtën e informimit, e cila
verifikon faktet dhe bazën ligjore të ankesës. Për këtë qëllim, ai mund t’u kërkojë ankuesit
dhe autoritetit publik, kundër të cilit është bërë ankesa, të paraqesin parashtrime me shkrim,
si dhe të informohet nga çdo person dhe burim tjetër. Kur e sheh të nevojshme, komisioneri
zhvillon një seancë dëgjimore publike me pjesëmarrjen e palëve.
4. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale merr
vendim për ankesën brenda 15 ditëve pune nga dita kur është dorëzuar ankimi.
5. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
vendos:
a) mospranimin e ankesës kur:
i) ka kaluar afati i parashikuar në pikën 2 të këtij neni;
ii) ankimi nuk paraqitet në formë shkresore;
iii) nuk tregohet emri dhe adresa e ankuesit;
b) pranimin e ankesës dhe urdhërimin e autoritetit publik për të dhënë informacionin e
kërkuar, në mënyrë të plotë ose të pjesshme;
c) rrëzimin e ankesës, pjesërisht ose tërësisht;
ç) afatin, brenda të cilit autoriteti publik duhet të zbatojë urdhrin.
6. Në qoftë se Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit të parashikuar në pikën 4, të këtij neni,
ankuesit i lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës.
7. Procedura administrative e parashikuar në këtë nen nuk cenon kompetencat e Avokatit
të Popullit, lidhur me mbikëqyrjen dhe zbatimin e të drejtave civile, sipas ligjit nr. 8454, datë
4.2.1999, “Për Avokatin e Popullit”.
Neni 25
12
Ankimi në gjykatë
Kërkuesi ose autoriteti publik ka të drejtë ta ankimojë vendimin e komisionerit në
gjykatën administrative kompetente.
Neni 26
Shpërblimi i dëmit
Çdo person, që ka pësuar një dëm, për shkak të shkeljes së dispozitave të këtij ligji, ka të
drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit të shkaktuar, në përputhje me ligjin nr. 7850, datë
29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”.
Neni 27
Shfuqizime
Ligji nr. 8503, datë 30.6.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”,
shfuqizohet.
Neni 28
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

K R Y E T A R I
Ilir META

Miratuar në datën 18.9.2014

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.