Vendim 64,date 23.1.2013

Postuar më:12/11/2014

Vendim 685,date 16.8.2013

Postuar më:12/11/2014

Vendim 106,date 23.1.2013

Postuar më:12/11/2014

Vendim 435,date 24.4.2013

Postuar më:12/11/2014

Vendim 493,date 19.6.2013

Postuar më:12/11/2014

Vendim 494,date 19.6.2013

Postuar më:12/11/2014

Vendim 759,date 5.9.2013

Postuar më:12/11/2014

Vendim 760,date 5.9.2013

Postuar më:12/11/2014

Vendim 512,date 1.8.2012

Postuar më:12/11/2014

Vendim 514,date 1.8.2012

Postuar më:12/11/2014

Kërko Publikim

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.