Shërbime për qytetarët

INFORMIM NË LIDHJE ME ECURINË E DOSJES

Të  gjithë subjektet që kanë një dosje pranë ATP dhe kërkojnë informacion në lidhje me ecurinë e dosjes së tyre mund të dërgojnë kërkese sipas formularëve bashkëlidhur të cilët mund ti printoni dhe dërgoni me postë ose ti plotësoni pranë Agjencisë.

 

KERKESE PER DOSJE

Informim ne lidhje me ecurine e dosjes

Kartelë informimi

Dokumentacioni që duhet te paraqisni

-Formulari tip

-Fotokopje e kartës së identitetit

-Kopje vendimi nga ish KKP/AKKP(nëse ka)

-Dokumente te tjerë

Procedura e ofrimit të shërbimit;

1. Subjekti plotëson kërkesën me shkrim për informim në lidhje me ecurinë e dosjes pranë Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun, në ATP ose e dërgon me postë duke bërë kujdes në të dhënat që vendos dhe  paraqitjen e dokumenteve te kërkuar.

Afati ;   

Në bazë të ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”, neni 15, afati për shqyrtimin e një kërkese është 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të kërkesës, dorazi apo me postë pranë ATP.

Kosto    Nuk ka kosto


LËSHIM KOPJE DOKUMENTACIONI

Subjektet që kanë një dosje pranë ATP dhe i nevojitet kopje e dokumentacionit që gjendet në dosjet e tyre mund te dërgojnë kërkesë sipas formularëve bashkëlidhur të cilët mund ti printoni dhe dërgoni me postë, ose ti plotësoni pranë Agjencisë.

Leshim kopje dokumentacioni

Kartelë informimi

Dokumentacioni që duhet te paraqisni;

-Fotokopje e kartës së identitetit

-Dëshmi trashëgimie ( kopje origjinale/noterizuar )

-Prokurë (origjinale/noterizuar)

-Kopje vendimi ish KKP/AKKP (nëse ka)

-Dokumente të tjera

Procedura  e ofrimit të shërbimit;

1. Subjekti plotëson kërkesën e tij për lëshim kopje dokumentacioni/vendimi pranë Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun, në ATP ose e dërgon me postë duke bërë kujdes në te dhënat që vendos dhe  paraqitjen e dokumenteve të kërkuar.

Afati ;

Në bazë të ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”, neni 15, afati për shqyrtimin e një kërkese është 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të kërkesës, dorazi apo me postë pranë ATP.

Kosto;

Subjekti paraqitet pranë Zyrës se Financës, ATP, për te paguar tarifën përkatëse në varësi të faqeve të dokumentacionit të kërkuar. Kjo tarifë është 20 lekë për faqe deri në 100 faqe, dhe 2,500 lekë për mbi 100 faqe.]


TAKIME DHE ANKESA

Për të gjithë të interesuarit që kërkojnë takim apo kanë një ankesë mund ta bëjnë ketë me shkrim ose duke plotësuar formularin bashkëlidhur.

Takime dhe ankesa

Orari i ofrimit të shërbimeve

Nga e hëna në të enjte, ora 08.00 deri në 14.00

Të premten ,  ora 8.00  deri në 13.00

Biletat për shërbimet ndaj qytetarëve do të jepen nga ora 08:00 deri në orën 13:00 nga e hëna në të enjte dhe ditën e premte deri në 12:00.

Adresa e ATP-së ;

Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha, Nr. 54, Tiranë, Shqipëri.

Numri telefonit :  0035542252725

Informacion për qytetarët

E-mail  : info.atp@atp.gov.al

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.