LIGJ Nr. 9235, datë 29.07.2004

PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONËS

I azhurnuar me:
– Ligjin nr.9388, datë 04.05.2005
– Vendimin e GJK nr.26, datë 02.11.2005
– Ligjin nr.9583, datë 17.07.2006
– Ligjin nr.9684, datë 06.02.2007
– Vendimin e GJK nr.11, datë 04.04.2007
– Ligjin nr.9898, datë 10.04.2008
– Ligjin nr.10095, datë 12.3.2009
– Ligjin nr.10186, datë 05.11.2009
– Ligjin nr.10207, datë 23.12.2009
– Vendimin e GJK nr.27, datë 26.5.2010
– Ligjin nr.10308, datë 22.07.2010
– Vendimin e GJK nr.43, datë 06.10.2011
– Ligjin nr.55/2012, datë 10.05.2012
– Ligjin nr.49/2014, datë 08.05.2014

Shkarko file-in e bashkëngjitur 

Ligji_nr.9235_date_29.07.2004_Per_AKKP_i_azhornuar_2014