Njoftim për trajtimin e kërkesave për njohje pronësie

Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, duke filluar nga data 16/02/2024 kur është njoftuar zyrtarisht se Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në datën 13.02.2024, në përfundim të shqyrtimit të çështjes me kërkues Komuniteti Mysliman i Shqipërisë …, ka vendosur rrëzimin e kërkesë dhe heqjen e masës së pezullimit të zbatimit të neneve 1, pika 2 dhe 2, pikat 1 dhe 2, të ligjit nr.77/2022, ka vijuar me trajtimin e kërkesave për njohje pronësie dhe deri më datë 22/02/2024, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ dhe mbylljen me vendim për 27 kërkesa (dosje, praktika).