NJOFTIM PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE   Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 28 / 07 / 2023, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të disa aplikimeve për kompensim 100% financiar, të paraqitura nga subjektet e interesuar, të cilët diponojnë vendime përfundimtare […]