NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE

  NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE   Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 31 / 10 / 2023, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të disa aplikimeve për kompensim sipas formave të parashikuara në ligjin nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës […]