NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT NË VLERË PËR PRONARËT E PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT NË VLERË PËR PRONARËT E PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 29 . 02 . 2024, ka përfunduar procesin e shqyrtimit për 100 (njëqind) kërkesa, të cilat përfitojnë këstin […]

2024

DITARI MUJOR JANAR 2024 DITARI MUJOR SHKURT 2024 DITARI MUJOR MARS 2024 DITARI MUJOR PRILL 2024 DITARI MUJOR MAJ 2024 DITARI MUJOR QERSHOR 2024