NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 08/ 03 / 2024, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të 3  (tre) aplikimeve për kompensim sipas formave të parashikuara në ligjin nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin […]

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT NË VLERË PËR PRONARËT E PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT NË VLERË PËR PRONARËT E PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 29 . 02 . 2024, ka përfunduar procesin e shqyrtimit për 100 (njëqind) kërkesa, të cilat përfitojnë këstin […]

2024

DITARI MUJOR JANAR 2024 DITARI MUJOR SHKURT 2024 DITARI MUJOR MARS 2024 DITARI MUJOR PRILL 2024  

NJ O F T I M PËR LËVRIMIN E KËSTIT TË RADHËS PËR SUBJEKTET, QË KANË PËRFITUAR KOMPENSIM FINANCIAR, ME KËRKESË TË VEÇANTË, GJATË VITEVE 2020-2023

NJ O F T I M PËR LËVRIMIN E KËSTIT TË RADHËS PËR SUBJEKTET, QË KANË PËRFITUAR KOMPENSIM FINANCIAR, ME KËRKESË TË VEÇANTË, GJATË VITEVE 2020-2023 Në zbatim të detyrimeve ligjore të përcaktuara në nenin 17 të ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” të ndryshuar dhe në […]

NJ O F T I M P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR. 7, DATË 11.01.2024

NJ O F T I M    P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR. 7, DATË 11.01.2024   Në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në […]

NJ O F T I M P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR. 788, DATË 28.12.2023

NJ O F T I M    P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR. 788, DATË 28.12.2023   Në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në […]

NJ O F T I M P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR. 744, DATË 20.12.2023

NJ O F T I M    P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR. 744, DATË 20.12.2023     Në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit […]