Deklaratë për Shtyp!

Agjencia e Trajtimit të Pronave Agjencia e Trajtimi të Pronave me anë të kësaj deklarate publike ju bën me dije se më datë 08.11.2023, Gjykata Kushtetuese ka vendosur pranimin e kërkesës së Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, duke pezulluar zbatimin e ligjit nr. 77/2022, datë 17.11.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 133/2015 “Për […]

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDI FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN E PRONAVE

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDI FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN E PRONAVE Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 18.10.2023, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të disa aplikimeve për kompensim financiar , të paraqitura nga subjektet e interesuar, të cilët diponojnë vendime përfundimtare që u kanë njohur të drejtën […]