Vendim 1453,date 5.11.2008

Postuar më:12/11/2014

Vendim 1655,date 24.12.2008

Postuar më:12/11/2014

Kërko Publikim

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.