Vendim 204,date 19.2.2009

Postuar më:12/11/2014

Vendim 616,date 11.6.2009

Postuar më:12/11/2014

Vendim 1039,date 14.10.2009

Postuar më:12/11/2014

Kërko Publikim

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.