Vendim 512,date 1.8.2012

Postuar më:12/11/2014

Vendim 514,date 1.8.2012

Postuar më:12/11/2014

Vendim 901,date 12.12.2012

Postuar më:12/11/2014

Kërko Publikim

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.