Postuar më: 27/05/2013

Njoftim Për Shtyp 06/05/2013

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave njofton se në datë 06.05.2013 ka përfunduar procesi i
shqyrtimit të kërkesave të pronarëve, pasuria e të cilëve është prekur nga ndërtimet informale dhe që
përfitojne kompensiniin apo shperblimin e saj me këstin e parë, të dytë dhe të tretë, në masën prej 47% të
shumës së përgjithshme në të holla, të miratuar me vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave

Procesi i shqyrtimit të këtyre kërkesave dhe i shpërndarjes së fondit të kompensimit është bazuar në ligjin
nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” të ndryshuar,
ligjin nr 10239. datë 25.02.2010 “Për krijimin e foridit special të kompensimit të pronave”, në vendimin e
Këshillit të Ministrave nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet
informale”, të ndryshuar, dhe në vendimet përkatës të Këshillit të Ministrave, në të cilët është përcaktuar
masa e shpërblimit për secilin pronar.
Në përfundin të këtij procesi kësti parë, i dytë dhe i tretë është shpërndarë për 22 (njëzetedy) kërkesa
(47%), të depozituara në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në shumën e përgjithshme
prej 22. 417 772,65 (njëzetedy milion e katërqind e shtëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy
pikë gjashtëdhjetë e pesë) lekë Të dhëna në lidhje me pasuritë që kompensohen dhe mbi gjeneralitetet e
subjekteve pëtfitues jepen ne listën që shoqëron këtë njoftim për shtyp.
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njofton subjektet e interesuara se vlerat përkatëse për
secilin përfitues do të jenë disponibël në llogaritë e tyre bankare në ditët e para të javës në vazhdim.
DREJTOR I PERGIITHSHËM

AVENIR PEKA

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.