NJOFTIM PUBLIK PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË APLIKIMIT PËR SUBJEKTET PËRFITUES SIPAS VKM NR.711, DATË 01.12.2017, VKM NR.712, DATË 01.12.2017, VKM NR.713, DATË 01.12.2017 DHE VKM NR.714, DATË 01.12.2017

NJ O F T I M    P U B L I K

 

PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR

TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR.711, DATË 01.12.2017,

VKM NR.712, DATË 01.12.2017, VKM NR.713, DATË 01.12.2017

DHE VKM NR.714, DATË 01.12.2017

Njoftim Publik

LISTA EMERORE E SUBJEKTEVE QE PREKEN NGA NDERTIMET INFORMALE TE KUALIFIKUARA, MASA DHE VLERA E SHPERBLIMIT