Postuar më: 10/10/2016

Njoftim

Me hyrjen në fuqi të ligjit nr.133/2015 për “Trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.223, datë 23.03.2016 për “Përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave” (i ndryshuar),

Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) ka vijuar punën për vlerësimin financiar të vendimeve që kanë njohur të drejtën e kompensimit për vitet 1993 dhe 1994 dhe i ka publikuar ato në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare nr.16, datë 30.05.2016.

Në vijim, aplikimi për kompensim financiar/fizik për vendimet e vlerësuara financiarisht për  vitet 1993 dhe 1994 është i hapur për të gjithë subjektet.

ATP ka filluar procesin e shqyrtimit të aplikimeve për kompensim financiar/fizik dhe ka përfunduar shqyrtimin e 34 aplikimeve me objekt ekzekutimin e vlerës financiare për kompensimin përfundimtar të pronës së njohur me vendimet e ish KKKP-ve, dokumentacioni i të cilave rezulton i plotë dhe në përputhje me kriteret e përcaktuara në VKM-në nr.223, datë 23.03.2016 për “Përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave” (i ndryshuar).

 

Permes këtij procesi, ATP nis për herë të parë, implementimin konkret të metodologjisë së përcaktuar në kuadrin e ri ligjor për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave, përmes ekzekutimit 100 % të së drejtës për kompensim të njohur dhe vendosur në vendimet përfundimare dhënë subjekteve të shpronesuara gjatë 23 viteve proces njohje, kthim/kompensim prone.

 

Sqarojmë se subjektet e tjerë të cilët kanë aplikuar apo do të aplikojnë pranë ATP-së,  se procesi i aplikimit dhe ekzekutimit te vendimeve përfundimtare për kompensim është një proces i vazhdueshëm. Në vijim të gjithë subjektet të cilët kanë aplikuar apo do të aplikojnë për ekzekutimin e vendimit që ka njohur të drejtën e kompensimit, për vendimet të cilët janë vlerësuar financiarisht, do të trajtohen me kompensim duke respektuar parimin e rendit kronologjik të vendimarrjes me të hershme në kohë.

Gjithashtu i ftojmë të gjithë subjektet që kanë aplikuar apo do të aplikojnë për ekzekutimin e vendimeve të vlerësuara financiarisht që kanë njohur të drejtën e kompensimit, që të paraqiten pranë zyrave të ATP-së për të aplikaur dhe plotësuar dokumentat konform VKM-së nr.223, datë 23.03.2016 për “Përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave” (i ndryshuar) në momentin e aplikimit pranë zyrave të ATP-së.

 

Bashkëlidhur lista e subjekteve përfituese. <<Lista e fituesve te kompensimit financiar>>

 

Drejtor i Përgjithshëm

Sonila QATO

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.