Postuar më: 04/04/2018

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2017 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2017 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

 

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.