Postuar më: 08/05/2019

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2018 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2018 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

RAPORTI ATP 2018

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.