Postuar më: 05/06/2020

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2019 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2019 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.