Rregullore për Organizimin funksionimin,detyrat dhe kompetencat e administratës në Agjencinë e Trajtimit të Pronave