Urdhër Nr.13, datë 14.01.2021 i Drejtorit të Përgjithshëm

Për marrjen e masave dhe monitorimin e përdorimit të burimeve financiare dhe logjistike të Agjencisë së Trajtimit të Pronave para zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të vitit 2021.