Postuar më: 22/05/2020

Urdher nr. 38 , datë 12.05.2020 të Departamentit të Administrates Publike

Lutemi gjeni bashkengjitur Urdhërin nr. 38 , datë 12.05.2020 të Departamentit të Administrates Publike  si dhe Rregulloren tip ‘’ Për marrjen e masave organizative për ushtrimin e veprimtarisë së Institucioneve të Administratës shtetërore gjatë gjendjes se epidemisë së shkaktuar nga Covid -19’’.

 

Urdhëri Bashkëngjitur

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.