Postuar më: 30/06/2015

Vendim i KM Nr.770 Datë 12.11.2014

VENDIM
Nr. 770, datë 12.11.2014

PËR KALIMIN NË FONDIN E
KOMPENSIMIT FIZIK, NË DISPOZICION TË AGJENCISË SË KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE, TË SIPËRFAQES SË TOKËS
BUJQËSORE PREJ 23 368.8 HA, NË PRONËSI SHTETËRORE, DHËNË NË PËRDORIM NJËSIVE TË QEVERISJES
VENDORE

Shkarko VKM

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.