VENDIM Nr. 765, datë 20.12.2017

VENDIM Nr. 765, datë 20.12.2017

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 222, DATË 23.3.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRAJTIMIN E KËRKESAVE PËR NJOHJE TË PRONËS E TË KOMPENSIMIT  TË SAJ”

Shkarko VKM