VENDIM Nr. 766, datë 20.12.2017

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 223, DATË 23.3.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE PËR VLERËSIMIN DHE SHPËRNDARJEN E FONDIT FINANCIAR E FIZIK PËR KOMPENSIMIN E PRONAVE”, TË NDRYSHUAR

Shkarko Vkm