NJ O F T I M P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR.355, DATË 29.04.2020

NJ O F T I M   P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR.355, DATË 29.04.2020 Në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për […]

Publikim i vlerësimit të fondit pyjor dhe kullosor

Në zbatim të Ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”, VKM –së nr. 221, datë 23.03.2016 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Trajtimit të Pronave”, i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 1077, datë 18.06.2008 “ Për krijimin e fondit të kompensimit fizik nga fondi pyjor dhe kullosor me sipërfaqe […]