Publikim i vlerësimit të fondit pyjor dhe kullosor

Në zbatim të Ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”, VKM –së nr. 221, datë 23.03.2016 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Trajtimit të Pronave”, i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 1077, datë 18.06.2008 “ Për krijimin e fondit të kompensimit fizik nga fondi pyjor dhe kullosor me sipërfaqe prej 71 699,3 (shtatëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë presje tre) ha, kalon në fondin e kompensimit fizik dhe vihet në dispozicion të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”,

Sa më sipër u krye vlerësimi financiar për fondin pyjor dhe kullosor në Qarkun Berat sipas përcaktimeve të Ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” dhe VKM-së nr.89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë të cilat janë vlerësuar sipas listës bashkëlidhur.

Klikoni këtu për të aksesuar listën me pasurit përkatëse të fondit pyjor dhe kullosor të vlerësuar financiarisht!