Kodi Etik i Agjencisë së Trajtimit të Pronave

Miratuar me urdhrin nr. 285 datë 20/10/2016 të Drejtorit të Përgjithshëm të ATP

Shkarko file-in e bashkëngjitur:   KODI I ETIKES I ATP-SE 2016