Urdhër Nr.598 23/12/2013

“Për publikimin e listës së subjekteve të shpronësuar, që përfitojnë nga kompensimi në të holla për vitin 2013” Në mbështetje të ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004 ”Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të ndryshuar, të pikës 11 të VKM-së nr. 256, datë 13.04.2010 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të VKM-së nr.599, datë 17.07.2013 […]

Njoftim Për Shtyp 23/12/2013

Duke qënë koshiente në lidhje me sensibilitetin e madh që ka procesi i Kompensimit Financiar për pronarët dhe subjektet e shpronësuar, të cilët prej vitesh presin realizimin  e të drejtave të tyre mbi pronën; • Duke qënë e sigurt në transparencën e realizuar në përmbylljen e këtij procesi ku vetëm në 45 ditët e fundit iu nënshtrua një […]