Njoftim për trajtimin e kërkesave për njohje pronësie

Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, duke filluar nga data 16/02/2024 kur është njoftuar zyrtarisht se Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në datën 13.02.2024, në përfundim të shqyrtimit të çështjes me kërkues Komuniteti Mysliman i Shqipërisë …, ka vendosur rrëzimin e kërkesë dhe heqjen e masës së pezullimit të zbatimit të neneve […]

PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR. 36, DATË 24.01.2024

PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR. 36, DATË 24.01.2024     Në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken […]

PËR SHPËRNDARJE FONDI FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN E PRONAVE ME KËRKESË TË VEÇANTË

Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 22/02/2024, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të disa aplikimeve për kompensim financiar me kërkesë të veçantë, të paraqitura nga subjektet e interesuar, të cilët diponojnë vendime përfundimtare që u kanë njohur të drejtën e kompensimit të pronës. Procesi i shqyrtimit administrativ të këtyre kërkesave/aplikimeve […]

NJOFTIM PËR SHTYP

Agjencia e Trajtimi të Pronave, me anë të kësaj deklarate publike ju bën me dije se më datë 13.02.2024, Gjykata Kushtetuese vendosi “Rrëzimin e kërkesës së Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, për shfuqizimin i pikës 2 të nenit 1 dhe pikave 1, 2 dhe 5 të nenit 2 të ligjit nr. 77/2022, datë 17.11.2022 “Për disa […]

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE

  NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE   Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 31 / 10 / 2023, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të disa aplikimeve për kompensim sipas formave të parashikuara në ligjin nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës […]

NJOFTIM PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE   Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 28 / 07 / 2023, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të disa aplikimeve për kompensim 100% financiar, të paraqitura nga subjektet e interesuar, të cilët diponojnë vendime përfundimtare […]

NJOFTIM PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT NË VLERË PËR PRONARËT E PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE

N J O F T I M PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT NË VLERË PËR PRONARËT E PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE   Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë  25.07.2023, ka përfunduar procesin e shqyrtimit për 61 (gjashtëdhjetë e një) kërkesa, të cilat përfitojnë këstin e parë, […]