Kategoria: Viti 2011

Njoftim Për Shtyp 16/09/2011

Në mbështetje të VKM nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme,

Read More »

Njoftim Për Shtyp 15/08/2011

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, njofton se në zbatim të VKM nr.192, datë 09.03.2011 “Për përcaktimin e rregullave dhe të kritereve për shpërndarjen

Read More »

Njoftim Për Shtyp 25/04/2011

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, njofton se më datë 27.04.2011 ka përfunduar procesi i pranimit dhe regjistrimit të kërkesave të subjekteve të shpronësuar

Read More »

Njoftim Për Shtyp 25/03/2011

Në mbështetje të VKM nr. 192, datë 09.03.2011 “Për përcaktimin e rregullave dhe të kritereve për shpërndarjen e fondit të kompensimit, pronarëve, në të holla,

Read More »

Njoftim Për Shtyp 24/12/2011

Mbi shpërndarjen e këstit të tretë të kompensimit apo shpërblimit të pronarëve që preken nga ndërtimet informale.  Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njofton

Read More »

Njoftim për shtyp 19/12/2011

Mbi kompensimin apo shpërblimin e pronarëve që preken nga ndërtimet informale (nga fondi i ALUIZNI-t)  Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njofton se më

Read More »